1. INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.totitoronell.com que Plural Garrotxa, SLU, com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa Plural Garrotxa, SLU:

Denominació: Plural Garrotxa, SLU
Domicili social: Cami de Cal Grill, s/n
CIF: B17/683285
Telèfon: 972 19 51 20
E-mail: totitoronell@gmail.com

3. USUARIS

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i l’ús d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre.
Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Plural Garrotxa, SLU
A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar a totitoronell@gmail.com la pèrdua o robatori de les mateixes i el possible accés per un tercer a les mateixes, sent l’usuari l’únic responsable fins la citada notificació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat de Plural Garrotxa, SLU

L’usuari reconeix que Plural Garrotxa, SLU és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza a l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc Web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és © Plural Garrotxa, SLU, Girona. Tots els drets reservats.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament per part de l’usuari d’informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o a Plural Garrotxa, SLU, a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l’atorgament a Plural Garrotxa, SLU d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació d’informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, el Web i les xarxes socials.

L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari a més assumeix l’obligació de mantenir a Plural Garrotxa, SLU i/o els seus representants, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa a la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Plural Garrotxa, SLU podrà demanar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament de la mateixa aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Plural Garrotxa, SLU l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals Plural Garrotxa, SLU tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Plural Garrotxa, SLU, que es troba degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades competent, amb les finalitats que consten a la citada declaració.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús del present Web està limitat a majors d’edat, de manera que per tal que puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que Plural Garrotxa, SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a Plural Garrotxa, SLU com a responsable del fitxer per exercitar els drets els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Plural Garrotxa, SLU, Cami de Cal Grill, s/n 17857 Sant Joan les Fonts (Girona). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

6. ÚS DE COOKIES

Pel que fa a l’ús de cookies, Plural Garrotxa, SLU informa l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc Web s’utilitzen cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La galeta només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. Plural Garrotxa, SLU utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a Plural Garrotxa, SLU informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les galetes utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

7. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Plural Garrotxa, SLU posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això Plural Garrotxa, SLU no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de Plural Garrotxa, SLU haurà de complir les condicions següents:

1. El link sol es permetrà a la pàgina d’inici, és a dir www.totitoronell.com estant prohibits els links profunds i els frames.

2. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Plural Garrotxa, SLU, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.

3. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.

4. L’establiment del link no suposa que entre Plural Garrotxa, SLU i el titular de la pàgina web en què s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5. Plural Garrotxa, SLU no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del que es realitza el link.

8. RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Plural Garrotxa, SLU no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

Plural Garrotxa, SLU exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.

9. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

Plural Garrotxa, SLU realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, Plural Garrotxa, SLU i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona capital.

X